شماره تلفن های داخلی

 داخلی های اداری شهرداری

واحد

داخلی

واحد

داخلی

واحد

داخلی

دفترشهردار

102

معاونت توسعه و مدیریت

113

دبیرخانه مرکزی

140

حراست

109

معاونت خدمات شهری

129

روابط عمومی

113

شهرسازی

124

کمیسیون صد

118

منابع انسانی

131

درآمد

131

مالی و حسابداری

136

عمران

115

حقوقی و قراردادها

114

املاک

143

حمل و نقل

146

فضای سبز

150

فناوری اطلاعات

101

خدمات شهری

146

دبیرخانه شورای شهر

152

نگهبانی

147

عمران

116

خدمات شهری

145

شهرسازی

123

درآمد

132

       اجـرائیــات

 

46122440

 

46122441