شماره تلفن های داخلی

 داخلی های اداری شهرداری

واحد

داخلی

واحد

داخلی

واحد

داخلی

دفتر شهردار

144

شهرسازی

124

امور مالی 

135

دفتر شهردار

102

شهرسازی

120

امور مالی

137

معاونت توسعه مدیریت و منابع

112

شهرسازی

121

حمل و نقل

146

مسئول شهرسازی

124

شهرسازی 

123

بازآفرینی شهری

115

روابط عمومی

108

امور قراردادها

114

دبیرخانه شورای شهر

151

حراست

109

فناوری اطلاعات

101

دبیرخانه شورای شهر

152

دبیرخانه مرکزی

140

درامد

134

نگهـبانــی

147

منابع انسانی

150

درآمد 

132

 

 

امور مالی

136

درآمد 

131

 

 

عمران 

115

صدور فیش نوسازی و اصناف

132

 

 

عمران

116

عوارض خودرو 

128

 

 

خدمات شهری

145

املاک و نقشه برداری

143

 

 

امور حقوقی

112

کارشناسی بازدید

119

 

 

کمیسیون صد

120

کارشناسی بازدید

117

 

 

 

      ساختمان خیابان شهید بهشتی 2

خدمات شهری

46122440

اجرائیـات

46122441